Un món ple d'energies

Archive for febrer, 2011

Què és la energia? I per què la necessitem?

En física, la energia és defineix com: “la capacitat per realitzar un treball”. En canvi com que aquest treball es de l’assignatura de tecnologia la definirem de la següent manera; “la energia es un recurs existent en la natura de la qual els éssers humans podem obtenir energia utilitzable per diferents activitats,es a dir donar-li un us industrial o econòmic”.

Els éssers humans necessitem la energia per viure. A totes les nostres activitats diàries sempre hi és present ( quan cuinem, quan anem a comprar o simplement quan encenem un llum o fem qualsevol activitat de lleure). Aquesta es important en les nostres vides i en la nostra societat. Sense energia no seria possible el funcionament que tenim ara de la nostra manera de viure.

 Per exemple algunes empreses fan servir matèries primeres i la transformen,en productes que més tard es venen. Altres obtenen aquestes matèries primeres i altres industries es dediquen a produir energia Per tots aquests processos necessitem la energia per fer funcionar les maquines que creen aquests productes, obtenen les matèries primeres i creen aquesta energia( per exemple la electricitat o el gas per les calefaccions etc). També necessitem energia per el transport d’aquests productes al mercat ( camions, trens, avions, vaixells etc) I per últim necessitem la energia pels productes comprats per els consumidors,  per poder-les fer servir a les llars o en altres fàbriques.

 Diccionari

Recurs: Disponibilitats totals en béns produïts o recursos naturals, amb què compta un individu o una comunitat, susceptibles d’ésser utilitzats en activitats econòmiques diverses o en la satisfacció directa de necessitats humanes.

Societat: Es un grup de persones que conviuen entre elles en un lloc determinat

Matèries primeres:Recursos que hom extreu directament de la natura per tal d’utilitzar-los en un posterior procés de producció.

Mercat: Intercanvi de mercaderies per altres mercaderies o per diners.

Altre informació com algunes definicions, s’han tret de :

– Gran Enciclopèdia Catalana, vol.9. Edició juny 1989.

Anuncis

Classes d’energies

Ja fa molt de temps, que el consum d’energia s’ha incrementat molt, per això moltes de les empreses que produïen energia elèctrica han fet front a l’esgotament d’alguns recursos naturals i la contaminació mediambiental.

Hi han molts tipus d’energies, alguns dels que he trobat són;

Combustibles fòssils

Nuclear de fissió

Energia hidroelèctrica

Energia eòlica

Energia Solar

Biomassa

Energia geotèrmica

Energia de les ones


A continuació podrem observar un esquema de l’energia biomassa:

 

La imatge “https://i2.wp.com/sapiens.ya.com/dcamps/cicle-biomassa_cat.gif”  no es pot mostrar perquè conté errors.

Aquestes es poden agrupar en Energies no renovables i energies renovables.

Algunes d’aquestes energies són més contaminants que altres, per això s’està intentant substituir-les per les energies menys contaminants.


Diccionari

Electricitat: Agent natural molt poderós, que es manifesta per atraccions i repulsions.

Energia elèctrica: Forma d’energia basada en la electricitat

Energies alternatives; Conjunt de formes d’energia que presenten generalment unes característiques determinades, com és ara la producció descentralitzada ( producció neta) i el consum a indrets no molt allunyats del punt de producció.

Recursos naturals: Béns donats per la natura, a través del sòl, el subsòl, les aigües, la vegetació, la fauna, etc, necessaris per a satisfer necessitats humanes.

Combustibles fòssils: Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per fossilització de matèria orgànica.

Nuclear de fissió: També coneguda com energia atòmica, forneix electricitat en quantitats significatives a través de la fissió controlada del nucli atòmic.

Energia hidroelèctrica: L’energia hidroelèctrica és l’electricitat produïda per l’energia hidràulica.

Energia eòlica: L’energia eòlica, es la que s’obté pel vent,que es generada pels efectes del corrent d’aire.

Energia Solar: Es la que prové del sol a través de les ones electromagnètiques.

Energia Biomassa: La biomassa és la massa total de la matèria viva per una banda d’un organisme, població o ecosistema, però en aquest cas ho relacionem amb el terme de

Energia renovable (la llenya, dels olis per produir biodièsel, del bioalcohol, del biogàs etc).

Energia geotèrmica:És una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l’interior de la Terra com a resultat de la desintegració d’elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l’energia solar absorbida per la capa terrestre.

Energia de les ones: s’origina en darrer terme per l’acumulació i concentració de l’energia solar ja que els vents que produeixen l’onada estan causats per diferències de pressió per la radiació solar.

* No s’han possat enllaços ja que la informació es extreta de fonts que no són d’internet i són les seguents:

– Gran Enciclopèdia Catalana, vol.9, Edició Juny 1989

– Diccionari Enciclopèdic Català, Salvat Editors, E-D BARCELONA

 

 


Què són les energies no renovables?

Les fonts d’energia no renovables són las que es troben limitades a la terra i que fins ara sempre s’han fet servir. S’extreuen en grans quantitats i el seu consum es excessiu, i com diu el seu nom, no es poden renovar

Les fonts d’energia més emprades en l’actualitat són el carbó, el petroli i el gas natural*, també anomenats combustibles fòssils perquè s’han format a partir de restes d’animals i de plantes a través de determinats processos que han durat més de 500 milions d’anys. Tot seguit podrem veure una fotografia d’una plataforma petrolifera.

Aquestes, es fan servir per moltes coses, pel funcionament de centrals tèrmiques, la gasolina d’un cotxe,combustibles de centrals nuclears etc. Un cop aquestes s’esgotin no n’hi hauran més, o fins molt de temps.

Algunes de les energies no renovables són:

-Els combustibles fòssils ( Carbó, petroli i gas natural)

-La energia nuclear (fusió i fusió nuclear)

Diccionari

Carbó; Substància combustible, sòlida, lleugera i negra que és el producte de la descomposició incompleta, destil·lació o combustió parcial de la matèria orgànica, principalment vegetal, i que conté essencialment carboni.

Petroli: Oli mineral constituït per hidrocarburs de composició diversa i en proporcions molt variables segons el jaciment d’origen.

Gas natural: És una font d’energia fòssil , com el carbó o el petroli.

*A continuació podrem veure un video sobre els combustibles fòssils.


Pros i contres de les energies no renovables.

Durant anys, els éssers humans hem estat fent servir energies no renovables en tot moment. Quan encenem el gas, la llum o quan dipositem gasolina al cotxe. Ja fa bastants anys que es va descobrir que aquestes, eren perjudicials pel medi ambient. Encara que també tenen els seus avantatges

Elles, en concret no són perjudicials, però al fer un mal ús els humans, es van convertir en tot un problema .Els seus gasos són perjudicials tant com pel planeta com per els éssers vius.

Encara que ens han ocasionat molts problemes, pel seu valor ja que són escasses i molt buscades ( es a dir guerres, conflictes, pobresa) també ens van permetre inventar moltes coses i evolucionar. Sense la gasolina, segurament el cotxe mai s’hauria inventat, ni la facilitat per cuinar aliments ( fogons), ni tenir electricitat a les llars etc.

En alguns casos hi ha hagut accidents força greus que han ocasionat problemes de salut entre d’altres. Alguns dels exemples són;

 –El accident de Prestige, l’any 2002, un vaixell petroler va patir un accident i una part del mediterrani va quedar contaminat. Moltes de les persones que van ajudar a netejar-ho van patir problemes de salut. A continuació podrem veure un video que conté imatges de ls consequències:

– L’any  2010 Estats Units va patir un greu accident en el Golf de Mèxic, una plataforma petrolíera es va cremar i el tub de petroli va quedar lliure. El petroli va anar surtin. No es va poder resoldre el problema fins al cap de moltes setmanes. Aquest accident s’ha  l’ha anomenat com el més greu que hi ha hagut.

-Aquest any a Hongria, una riuada de fang tòxic va inundar bona part de la població. Es catàstrofes van ser tant grans que es va donar a la zona afectada el nom de “zona morta”. A continuació podrem veure una fotografia.

Diccionari

Vaixell petroler:Vaixell d’ús comercial que transporta petroli.


Què són les energies renovables?

Es consideren energies renovables, aquelles que no s’esgoten, i que a més, tenen la qualitat de no ser contaminants. Aquestes es regeneren fàcilment, com en el cas de la fusta, si s’apliquen les mesures adequades per explotar la zona, no hi ha cap perill de desforestació. A continuació podrem veure un video que tracta els problemes que causa la desforestació i el problemes medioambientals:

 Les energies renovables s’han fet servir fins ara molt poc, ja que els comerç de les energies no renovables es molt gran i alguna part de la població i treu els seus beneficis, encara que perjudiquin al medi ambient. Les energies renovables es van començar a implantar quan es va veure que el problema del canvi climàtic era força greu.

Algunes de les energies renovables són:

– Energia de les ones

-Energia hidràulica

-Energia eòlica

– Energia solar

– Energia Biomassa

Diccionari

Contaminació: Acció i efecte de contaminar o contaminar-se.

Regenerar; Generar o produir de nou.

Desforestació; És el procés de desaparició dels boscos i masses forestals, fonamentalment causada per l’activitat humana. Està directament causada per l’acció de l’home sobre la natura, principalment com a conseqüència de les tales d’arbres.

Canvi Climàtic: És qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per causes naturals o humanes influint sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat


Pros i contres de les energies renovables.

Les energies renovables s’han implantat fa pocs anys, quan es va veure que es tenia que canviar la manera de viure en la nostre societat. Les energies renovables, no contaminen, són practiques i fins i tot silencioses.

Quan es va idear substituir les energies renovables per les no renovables, moltes empreses van protestar i van fer el possible perquè això no es realitzés.

Encara que no estiguin del tot perfeccionades moltes ja estan al mercat, i fins i tot algunes empreses han apostat per elles.

Alguns exemples de progressos són ;

–  Alguns ajuntaments de Catalunya estan donant ajudes per la gent que vol construir habitatges o negocis, i així implantin plaques solars.

–  Algunes empreses ja han posat en marxa alguns models de cotxes, com ara un que no contamina res ja que té una pila elèctrica com a combustible de motor.

Però encara que les energies renovables en semblin molt netes, i molt pràctiques, també tenen els seus inconvenients.

Aquestes solen que son molt cares d’implantar ja que els seus materials són molt costosos i també tenen una llarga durada de muntar.

L’inconvenient principal d’aquestes es que depenen del medi ambient i del planeta, cosa que vol dir que si només en depenguéssim d’elles seria un problema ja que, que passaria si algun dia no fes vent? Que les energies eòliques no funcionarien i trencarien el ritme de producció de les empreses, i si no fes sol? Ens passaria igual. Potser la solució seria fer uns us combinat de totes les energies netes.

Diccionari

Combustible de motor: Es denomina aquella matèria que es capaç de transformar en moviment la energia provinent de la combustió de substàncies adequades.


Conclusió

La meva conclusió gràcies a aquest treball és, que nosaltres, la societat, sí que podem fer alguna cosa( reciclar, anar amb transport públic o a peu etc) però que els que han de fer bona part de la feina són els governs, però per qüestions econòmiques o d’interessos no es fa prou. Però encara que alguns governs no facin res, nosaltres sempre hem de posar el nostre granet de sorra.

També hi han ONG que fan molt, com, Green Peace, Earth Action, WWF etc.

En aquest treball he aprés moltes coses sobre les diferències entre energies renovables i no renovables, sobre les possibilitats que hi ha i també sobre alguns accidents curiosos que han passat.